Apartament Polanica

wypocznij w naszym apartamencie...

   Home      Regulamin

1) Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
2) Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy.
3) Do apartamentu można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu.
4) Z apartamentu należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
5) Klient przekazuje klucze do Lokalu w ostatnim dniu najmu Lokalu do godziny 12.00, w miejscu i terminie przez strony umowy.
6) W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
7) Klient zobowiązany jest do zapłaty należnej kwoty za dokonaną Rezerwację nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
8) Przy pobraniu kluczy do Lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.

Obowiązki Klienta:
1) Maksymalna liczba osób mogących zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do sześciu.
2) Jeśli liczba osób mających zamieszkać w obiekcie przekroczy liczbę sześciu osób, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
3) Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania Lokalu w stanie zastanym.
4) Do obowiązków Klienta należy pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
5) Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
6) Równowartość szkód, o których mowa w punkcie 5. oraz koszt ich usunięcia pokrywa Klient.
7) Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
8) Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Usługodawcę. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
9) Palenie tytoniu (papierosów) oraz wprowadzanie zwierząt do Lokalu jest zabronione (apartament przyjazny alergikom).
10) Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Usługodawcy.


 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl